Adatkezelési tájékoztató

Az („Essity” vagy „mi”) komoly figyelmet fordít az adatvédelemre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy az Essity, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) és az ePrivacy Rendelet („ePrivacy Rendelet”) értelmében adatkezelőnek minősülő társaság hogyan gyűjti és kezeli a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat és egyéb információkat.

 1. Személyes adatok kategóriái és adatkezelési célok

Metaadatok

Ön jogosult anélkül használni a weboldalunkat vagy a mobiltelefonos alkalmazásunkat, hogy megadna bármilyen Önre vonatkozó személyes adatot. Ebben az esetben az Essity kizárólag az alábbi, az Ön használata következtében létrejövő adatokat gyűjti:

Küldő oldal, hozzáférés adatai és időpontja, továbbított adatmennyiség, továbbítás állapota, webes böngésző típusa, IP cím, operációs rendszer és interfész, nyelv és a böngésző szoftver verziója.

Az Ön IP címét annak érdekében használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunkhoz vagy az alkalmazásunkhoz való hozzáférést. Azt követően, hogy az IP cím ezen cél érdekében már nem szükséges, úgy az Ön IP címe utolsó 8 karakterének eltávolításával lerövidítjük azt. A metaadatok, ideértve a lerövidített IP címeket is, a felhasználóink viselkedésének elemzése révén felhasználásra kerülnek a weboldalunk vagy az alkalmazásunk minősége és szolgáltatásai fejlesztése érdekében.

Felhasználói Fiók

Amennyiben Ön a weboldalon vagy az alkalmazásban felhasználói fiókot hoz létre, úgy személyes adatai rendelkezésre bocsátására kérhetjük meg, ideértve: a név, lakcím, e-mail cím, választott jelszó, telefonszám, bankszámlaadatok, bankkártya-/hitelkártyaadatok, számlázási és szállítási címek, egyes termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés (önkéntes), marketing e-mail-ek fogadására irányuló kérés (önkéntes). Az Essity ezen személyes adatokat a szolgáltatások biztosítása céljából kezeli, illetve, hogy az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben Önnek marketing anyagokat küldjön, és hogy az Ön érdeklődési körét marketing célokból elemezze.

Termékrendelések

Amennyiben a weboldalunkon vagy az alkalmazásunkon keresztül terméket rendel, az Essity az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: az Ön felhasználói fiókjának adatai, a termék típusa és mennyisége, vételár, megrendelés időpontja, megrendelés állapota, termék-visszaküldések, ügyfélszolgálati kérések. Az Essity ezen személyes adatokat a szerződéses kötelezettségei és a termékrendelés teljesítése, ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, és célzott marketing tevékenység céljából kezeli.

Nyereményjátékok

Amennyiben Ön nyereményjátékban vesz részt, az Essity az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: név, lakcím, e-mail cím, adatbevitel időpontja, győztesként való kiválasztás ténye, nyeremény, kvízre adott válasz. Az Essity ezen személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyereménynek a nyertes részére való átadása, a rendezvény lebonyolítása és marketing célokból kezeli.

Egészségügyi adatok:

Az Essity gyűjthet és feldolgozhat bizonyos termékek megrendelésével az egészségi állapotra vonatkozó információkat is, ahogyan az a termék megrendeléséből következik. Az egészségügyi adatok a GDPR értelmében különleges adatoknak minősülnek, és az Essity minden szükséges lépést megtesz az ilyen különleges adatok jogszabályban előírt védelme érdekében. A hozzájárulás függvényében az Essity kizárólag a szerződéses kapcsolat és a termékrendelés teljesítése, az ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a jogi igények védelme, megállapítása és érvényesítése, valamint a személyre szabott marketing céljából gyűjt és dolgoz fel egészségügyi adatokat.

 1. Harmadik személyek

 • Továbbítás szolgáltatók részére

Az Essity igénybe vehet olyan külsős, az Essity adatfeldolgozójának minősülő szolgáltatókat, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az Essity részére, például weboldal szolgáltatók, marketing szolgáltatók vagy informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során a külsős szolgáltatók az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik.

Az Ön személyes adatai bizalmassága és védelme biztosítása érdekében e külsős szolgáltatóktól azt kérjük, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak.

 • További címzettek

Az Essity – az alkalmazandó adatvédelmi szabályok rendelkezéseivel összhangban – személyes adatokat továbbíthat bűnüldöző szervek, kormányzati szervek, jogi képviselők, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek részére. Gazdasági társaságok egyesülése vagy felvásárlása esetén az egyesülésben vagy a felvásárlásban érintett harmadik személyek részére személyes adatok kerülhetnek továbbításra.

 • Személyes Adatok nemzetközi továbbítása

Az általunk gyűjtött vagy fogadott Személyes Adatok az Európai Gazdasági Térségben („EGT„) vagy azon kívül található címzettek részére kerülhetnek továbbításra, illetve azokat ilyen címzettek kezelhetik. Azon országok felsorolása, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az alábbi linkre kattintva érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Egyéb címzettek azonban olyan országokban találhatóak, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Essity megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az EGT-n kívülre történő adattovábbítások az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírásai alapján megfelelő mértékű védelme biztosított legyen. Az adatvédelem megfelelő szintjét nem biztosító országokba történő adattovábbítások esetén az adattovábbítást megfelelő garanciák, például az Európai Bizottság vagy valamely felügyeleti hatóság által elfogadott általános szerződési feltételek, a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott magatartási kódexek, vagy a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok alapján teljesítjük. Ön jogosult e megfelelő garanciákról a 7. (Lépjen velünk kapcsolatba) Pontban foglaltaknak megfelelően másolatot kérni.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatai kezelését az alábbi jogalapok esetében végezzük:

 • Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • Az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • Az adatkezelés közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • Az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek;
 • Más alkalmazható adatkezelési jogalap, különösen a tagállami jogszabályok által meghatározott rendelkezések alapján;

Az Ön különleges adatai kezelésének jogalapjai a következők lehetnek:

 • Ön kifejezett hozzájárulását adta a különleges adatai egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelés az Essity-nek vagy Önnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges;
 • Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön kifejezetten nyilvánosságra hozott;
 • Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján kötelező, vagy a velünk való szerződéskötés, illetve az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges, vagy Ön egyszerűen önkéntesen tette.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása bizonyos hátrányokkal járhat az Ön számára, pl. elképzelhető, hogy egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem fogunk tudni Önnek biztosítani. Eltérő rendelkezés hiányában azonban a személyes adatai rendelkezésre bocsátásának megtagadása Önre nézve semmilyen jogi következménnyel nem jár.

 1. Önnek milyen jogai vannak és hogyan tudja azokat gyakorolni?

Amennyiben személyes adatai egyes gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához Ön hozzájárulását adta, Ön jogosult a jövőre nézve bármikor visszavonni e hozzájárulását. Ön jogosult továbbá tiltakozni a személyes adatai marketing célokból történő kezelése ellen, anélkül, hogy ez az Ön számára az alapdíjakon alapuló forgalmazási költségeken felül bármilyen további költséggel járna.

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (i) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, és vii) tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti jogosultságai az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt:

A jogai gyakorlása érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 7. (Lépjen velünk kapcsolatba) Pontban foglaltaknak megfelelően.

Panaszaival kapcsolatos ügyekben Önnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál bejelentést tennie: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

 1. Sütik és más nyomkövető technológiák

Ez a weboldal vagy alkalmazás sütiket használ. További információkért kérjük, tekintse meg a Süti Tájékoztatónkat.

 1. Mennyi ideig kezeljük az Ön Személyes Adatait?

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrzésre kerül, amíg azok az Ön által igénybe vett szolgáltatások és termékek biztosítása érdekében szükséges. A közöttünk fennálló jogviszony megszűnését követően, az Ön személyes adatait eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból vagy pedig megfelelő intézkedéseket teszünk az adatok anonimizálása érdekében, kivéve, ha irányadó jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében az adatot meg kell őriznünk (pl. adózási célokból). Az Ön elérhetőségi adatait és a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődési körét hosszabb ideig kezeljük, amennyiben az Essity jogosult Önnek marketing anyagokat küldeni. Továbbá az alkalmazandó jogszabályok alapján kötelesek lehetünk egyes személyes adatait a releváns adóévet követő 8 évig megőrizni. Továbbá személyes adatait a szükséges ismeret elve alapján a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően is megőrizhetjük, amennyiben azok más jogszabályoknak való megfelelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. A közöttünk lévő szerződéses kapcsolat megszűnését követően a lehetőségek szerint az Ön személyes adatai kezelését e korlátozott célokra korlátozzuk.

 1. Lépjen velünk kapcsolatba

Ha élni kíván az érintettek jogával, vagy ha bármilyen más kérdése van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, küldje el/küldje el e-mailben kérelmét a következő címre:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Svédország